Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een adviesorgaan dat is ingesteld door het college om inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het sociale domein.

Taken

De ASD dient het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, maar ook ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor zorgvragers binnen het sociale domein. De term sociaal domein wordt gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

De adviesraad vormt een brug tussen inwoners en de gemeente Hellevoetsluis. De ASD heeft contact met de cliëntenraden en hun achterban. De informatie van de achterban is eveneens van belang wanneer de ASD een ongevraagd advies indient. De leden van de ASD zorgen ervoor dat er communicatie kan ontstaan met bewoners, cliënten en vertegenwoordigers over beleidszaken binnen het sociaal domein.

Leden

De ASD bestaat uit burgers van minimaal achttien jaar met kennis over en affiniteit met vraagstukken binnen het sociale domein. De leden zijn benoemd door het college voor een periode van vier jaar en organiseren hun maandelijkse vergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen en adviezen van de ASD zijn openbaar. De uitgebrachte adviezen zijn te lezen onder het kopje documenten adviesraad.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein is te vinden in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015.

Groepsfoto leden adviesraad Sociaal Domein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via: 
Ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis
tel: 14 0181
e-mail: adviesraad@hellevoetsluis.nl

Documenten adviesraad