Privacyverklaring inzake Gegevensbescherming

De gemeente Hellevoetsluis verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Hellevoetsluis verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente Hellevoetsluis gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens. 

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente 

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Hellevoetsluis woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). 

Als u iets wilt regelen of aanvragen via hellevoetsluis.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, van u nodig om u goed te kunnen helpen. Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden. 

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente 

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt. 

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn. 

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt: 
•    Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen. 
•    Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
•    Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
•    Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. 
•    Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
•    Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 

Recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing

Wanneer u op grond van uw rechten uit artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verzoek wilt indienen bij de gemeente, dan kunt u dit digitaal doen door middel van het online formulier of door een mail te sturen naar info@hellevoetsluis.nl. U kunt daarbij toelichten of u uw gegevens wenst in te zien, aan te vullen of rectificeren, of verwijderen. Wees in uw verzoek zo specifiek mogelijk. De gemeente reageert altijd binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Het is mogelijk dat wij u vragen om uw verzoek toe te lichten.

Gegevensbescherming in de afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Door de specifieke aard van dienstverlening binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, is er binnen deze afdeling een aparte privacyverklaring opgesteld. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Gebruik van het platform

Onze gemeentelijke website kan links bevatten naar websites van anderen. De gemeente Hellevoetsluis is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via privacy@hellevoetsluis.nl.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.hellevoetsluis.nl gepubliceerd zijn.