Kabels en leidingen leggen

Voor het leggen van een kabel of leiding in openbare gronden of gronden waar u geen eigenaar van bent, moet u een melding doen of een instemmingsbesluit aanvragen bij de gemeente.

Bij het verlenen van de gevraagde melding/instemming kan de gemeente nadere voorwaarden stellen aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden om (maatschappelijke) schade en risico's te voorkomen. U kunt de melding kabel- en/of leidingwerkzaamheden online indienen. Voor het aanvragen van een instemmingsgbesluit gebruikt u het PDF-formulier.

Melden werkzaamheden kabels en leidingen

Instemmingsbesluit aanvragen

 De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht de aanvraag meer tijd vragen, krijgt u tijdig bericht dat de behandeling langer duurt.

Vooroverleg met de gemeente

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een vergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag met de vakspecialisten van de gemeente afstemmen. Ook toetst en ondersteunt de gemeente het proces van complexere aanvragen waarbij meerdere instanties of grondeigenaren toestemming moeten verlenen.

Voorwaarden (storings)melding

• Het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen; reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder dan vijfentwintig (25) meter.
• Het maken van (huis)aansluitingen, waarbij geen gesloten verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke lengte van vijfentwintig (25) meter.
• Het maken van een montagegat of lasgat, dat wil zeggen; een opbreking met een afmeting van maximaal 2 m², die wordt gemaakt ten behoeve van het plaatsen van een handhole, de toegang tot een handhole, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van klantaansluitingen, het maken van aftakkingen, voor het herstellen van kabel of leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden.
• In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hellevoetsluis 2015 en het Handboek Kabels en Leidingen. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
• Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
• Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de goedkeuring.
• Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend contact op moet nemen met de gemeente.

Voorwaarden Instemmingsbesluit

• Opbreken openbare grond vanaf een lengte van meer dan 25 meter of bij boringen, persingen, plaatsen handholes/bovengrondse kasten.
• In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Hellevoetsluis 2015 en het Handboek Kabels en Leidingen. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
• Als de opzichter proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de betreffende opzichter.
• Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op het instemmingsbesluit.
• Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend contact op moet nemen met de gemeente.

Kosten

De legestarieven voor een instemmingsbesluit zijn (tarieven 2019):
<25 meter (of handhole/lasgat) € 181,50
25-250 meter € 364,95
250-1000 meter € 570,80
1000-2500 meter € 766,40
>2500 meter € o.b.v. begroting
 
Bij graafwerkzaamheden gaan wij ervan uit dat de netbeheerder herstraat, en een garantietermijn heeft van 1 jaar. Graafwerk in asfalt staan wij niet toe, daar moet altijd een boring plaatsvinden.
Dode of beschadigde groenvoorzieningen worden door de gemeente ingeboet, en de werkelijke kosten worden achteraf doorberekend aan de netbeheerder.
De degeneratiekosten worden na een gezamenlijke oplevering in rekening gebracht conform het VNG-tarief B2.

Bijzonderheden

De uitvoerende partij moet ook voldoen aan de wet WION, waarin veilig graven en het voorkomen van graafschade centraal staat. De landelijke organisatie CROW biedt een publicatie aan over zorgvuldig graven (nr 250). De overal bekende KLIC-melding moet tegenwoordig bij het Kadaster gedaan worden.
 
Waterschap: www.wshd.nl
Provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl