Horecabedrijf exploiteren

Voordat u een horecabedrijf opricht, overneemt of verplaatst dient u een exploitatievergunning aan te vragen. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

Drank- en horecawetvergunning aanvragen (commercieel)

Drank- en horecawetvergunning aanvragen (paracommercieel)

Voor uw aanvraag heeft u nodig:
•    kopie identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
•    Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de leidinggevenden
•    recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
•    een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huurovereenkomst of koopovereenkomst)

Onder een horecabedrijf wordt verstaan:
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.
Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, een gelegenheid waar anders dan om niet enigerlei eet- of drinkwaren te verkrijgen, af te halen of te verbruiken zijn. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden. 
  
Er worden (gedrags)eisen gesteld aan zowel de exploitant als de leidinggevenden. 

Voorwaarden

Bij het indienen van een aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hellevoetsluis 2009 dienen, voor zover van toepassing,de navolgende bescheiden te worden overgelegd:   

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • statuten indien sprake van vereniging of stichting
 • kopie geldig paspoort of ander bewijsstuk waaruit het rechtmatig verblijf in Nederland blijkt van aanvrager, exploitanten en leidinggevenden
 • uittreksel Basisregistratie Personen van aanvrager, exploitanten en leidinggevenden, niet ouder dan 6 maanden
 • arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden, niet zijnde ondernemer
 • bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting inclusief indien van toepassing de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten)
 • huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het pand
 • volledig ingevuld Bibob-vragenformulier inclusief bijlagen

 

Indien van toepassing:

 • geldige Drank- en Horecawetvergunning
 • geldige kansspelvergunning 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.