Ontwerp bestemmingsplan Zandpad 36 Hellevoetsluis

Het ontwerpbestemmingsplan “Zandpad 36’ Hellevoetsluis ligt vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met 27 mei 2020 voor eenieder ter inzage. Op deze pagina vindt u het OBP en bijbehorende documenten.

  • Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Zandpad 36
  • Bp Zandpad 36 Hellevoetsluis
  • Bijlage 1  Impressie bouwplan
  • Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
  • Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek Zandpad 36-Smithilseweg
  • Bijlage 4  Memo Stikstof
  • Bijlage 5  Quick scan Flora en fauna Zandpad 36
  • Bijlage 6  Watertoets
  • Bijlage 7  Besluit milieueffectrapportage
  • Bijlage 8  Nota inspraak en overleg