Nieuw Helvoet 1e herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 28 januari 2020 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiele Herziening Nieuw-Helvoet’.

Inhoud

Het betreft hier een partiële herziening van het bestemmingsplan Nieuw-Helvoet, vastgesteld op 27 september 2018. Dit plan maakt de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum, een nieuw sportcomplex en 158 woningen in het plangebied Sportlaan en omgeving mogelijk. Met de partiële herziening worden een aantal nieuwe inzichten en wensen, van zowel de gemeente Hellevoetsluis als andere stakeholders alsnog opgenomen in het bestemmingsplan. De herziening richt zich uitsluitend op de herontwikkeling van het gebied rondom de Sportlaan, bekend onder de projectnaam ‘Stadsdorp 3223’.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiele Herziening Nieuw-Helvoet’ heeft vanaf 11 juli tot en met 22 augustus 2019 voor een ieder ter inzage gelegen en is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. De beantwoording van de ingediende reacties is opgenomen in de ‘nota inspraak en overleg’ van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiele Herziening Nieuw-Helvoet’ ligt vanaf 6 februari tot en met 18 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam of de volgende code: NL.IMRO.0530.BPSportlaan-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Het plan is ook als pdf-document te raadplegen via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. onder: Inwoner/Bouwen en Verbouwen/Ruimtelijke Plannen/Bestemmingsplannen.

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OBP 1e Partiele Herziening Nieuw-Helvoet’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider van het project ‘Stadsdorp 3223’, van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181.

Hoe gaat de procedure verder verlopen?

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlage