Kennisgeving Voorontwerp Bestemmingsplan Molendijk 62

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 27 augustus 2019 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Molendijk 62’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

Voorontwerp bestemmingsplan

Eigenaar van de gronden met daarop de woning Molendijk 62 (Oudenhoorn) is voornemens om in de toekomst de gronden te verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van drie vrije kavels.
Het plangebied is ca. 6.850 m2 groot. De bestaande woning wordt gesloopt om hiervoor in de plaats drie vrijstaande woningen te kunnen realiseren. De drie kavels krijgen een bouwvlak met een oppervlak van circa 180 m² tot 240 m². De woningen krijgen een voortuin van circa 14 meter vanaf de rand van de Molendijk. De ruimte tussen de bouwkavels bedraagt circa 8 meter. De massa van de hoofdgebouwen is in lijn met de overige woningen aan de Molendijk, dit houdt in dat de inhoud maximaal 750 m³ mag bedragen. Voor wat betreft de goot- en bouwhoogte is aangesloten bij de mogelijkheden voor omliggende woningen. Op de kavels is in de voortuin voldoende ruimte om in eigen parkeerbehoefte te voorzien zodat er niet geparkeerd hoeft te worden op de dijk.

Op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Oudenhoorn' is bouw van de twee nieuwe woningen niet mogelijk. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is het voorliggende (postzegel)bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied bevindt zich aan de noordwestzijde van de kern Oudenhoorn (voorheen gemeente Nissewaard). Na een grenscorrectie is de kern per 1 januari 2018 gaan horen bij gemeente Hellevoetsluis. Het perceel maakt deel uit van de dijklintbebouwing aan de Molendijk.

Ter inzagelegging

In het kader van de inspraakprocedure en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molendijk 62’ vanaf donderdag 12 september 2019 gedurende vier weken (tot en met 9 oktober) ter inzage ligt bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code: NL.IMRO.0530.BPMolendijk62-VO01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Het plan is ook te raadplegen via de link onderaan deze pagina.

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er de mogelijkheid om uw inspraakreactie mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie VOBP Molendijk 62’. Voor het geven van een mondelinge reactie dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider van het project Molendijk 62 via het algemene nummer 14 0181.

Hoe gaat de procedure verder verlopen

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelt het college alle ingekomen reacties. Als het nodig is, wordt het plan hierop aangepast. Alle reacties worden in ieder geval in een inspraaknota beantwoord welke onderdeel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan.  Nadat het college een besluit heeft genomen over deze inspraaknota en het ontwerpbestemmingsplan worden deze ter inzage gelegd. Daarna is er gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vragen

Heeft u vragen over het plan of over de procedure, dan kunt u contact opnemen met de één van de betrokken projectmedewerkers via het algemene nummer 14 0181 of het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl.  Indien er breed behoefte is aan nadere informatie, kan overwogen worden een bijeenkomst te organiseren waarin u over het plan van gedachten kunt wisselen met medewerkers van de gemeente en/of de initiatiefnemer. Indien u hier behoefte aan heeft, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

Bijlage

Voorontwerp bestemmingsplan Molendijk