Subsidie sportinvestering

Met deze subsidieregeling worden verenigingen in staat gesteld om aanpassingen ter verbetering van hun sportaccommodatie te kunnen doen.

Hellevoetse sportverenigingen en regionale sportverenigingen met Hellevoetse leden komen eventueel in aanmerking voor een subsidie sportinvestering. Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Doel sportinvesteringsubsidie

Het doel van de sportinvesteringsregeling is om sportverenigingen te stimuleren om investeringen te doen die bijdrage aan het stimuleren van sport, bewegen en gezondheid. De subsidie is bedoeld voor de bouw, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties. Voorbeelden:
•    het aanleggen van een sportveld
•    het plaatsen van lichtinstallaties sportvelden
•    het realiseren van kleedkamers
•    het realiseren van een mindervalidentoilet
•    het aanpassen van installaties ter voorkoming van legionella 

Hoogte sportinvesteringsubsidie

Het bedrag dat u ontvangt, is een eenmalige bijdrage in de investeringskosten. 
Dit is maximaal een derde deel van de werkelijke kosten, tot een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Daarbij rekening houdend met het percentage Hellevoetse leden. 
•    Het subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
•    Er wordt alleen subsidie verleend voor zover er budget beschikbaar is.

De 1/3-regeling:
•    1/3 deel van de kosten kan geleend worden,
•    1/3 deel wordt gesubsidieerd, daarbij rekening houdend met het percentage
     Hellevoetse leden en
•    1/3 deel brengt de vereniging zelf in.

Voorwaarden sportinvesteringssubsidie

Om in aanmerking te komen voor een sportinvesteringssubsidie, dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Alleen de volgende investeringen kunnen worden gesubsidieerd:
a. aanpassingen in het kader van de volksgezondheid;
b. overheidsmaatregelen en beleidswensen van overheden.
 
2. De subsidie wordt niet verstrekt voor:
a. investeringen als gevolg van achterstallig onderhoud en/of verwaarlozing;
b. vervangingsinvesteringen accommodaties;
c. voor aanpassingen aan commerciële accommodaties of accommodatieonderdelen (zoals kantines).
 
3. Aanvragen worden conform de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van urgentie.
 
4. Bij de subsidie aanvraag dient men een meerjareninvesteringsbegroting, over een periode van vijf jaar, te overleggen.
 
5. Aanvragen die aan de criteria voldoen zullen voor 1/3 gesubsidieerd worden, rekening houdend met het percentage Hellevoetse leden.
Benodigde informatie aanvraag sportinvesteringsubsidie
-    Activiteiten-en investeringsplan met vermelding van nagestreefde doelen en benodigde middelen
-    Investerings- en exploitatiebegroting
-    Begrotingsposten (afzonderlijk voorzien van een toelichting)
-    Oprichtingsakte danwel statuten
-    Een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of een verslag van een algemene ledenvergadering, bij een subsidietoekenning  tot 
-    € 50.000,-
-    een accountantsverslag en een accountantsverklaring bij een subsidietoekenning die hoger is dan € 50.000.
-    De gemeente brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van de aanvraag van deze subsidie. De kosten waar een vereniging wel rekening mee moet houden zijn de eventuele kosten van de accountantsverklaringen. De kosten van deze verklaringen kan een vereniging opvoeren in de totale kostenbegroting.

Bijzonderheden sportinvesteringsubsidie

Toelichting:
1a. Indien er investeringen gedaan moeten worden ten behoeve van de volksgezondheid, bijvoorbeeld aanpassing van installaties ter voorkoming van legionella, zal de vereniging in aanmerking komen voor subsidie (voldoen aan wettelijk gestelde eisen).
1b. Indien er investeringen gedaan moeten worden om beleidsdoelen van overheden te effectueren of investeringen als gevolg van overheidsmaatregelen, dan komt men niet in aanmerking voor subsidie.
2a. De subsidie wordt niet verstrekt voor investeringen die gedaan moeten worden als gevolg van achterstallig onderhoud en/of verwaarlozing. Bijvoorbeeld door het jarenlang uitstellen van het schilderwerk aan de kleedkamers moeten de kleedkamers vernieuwd worden.
2b. De subsidie wordt niet verstrekt voor vervangingsinvesteringen, bijvoorbeeld het vervangen van de tien jaar oude banken, in de kleedkamers.
2c. Commerciële accommodatie(onderdelen) worden niet gesubsidieerd.
3. De aanvragen worden onder andere aan de hand van de ASV getoetst.
4. Als voorwaarde bij de aanvraag dient een meerjareninvesteringsbegroting over een periode van vijf jaar te worden overlegd.
5. Aanvragen die gehonoreerd worden, worden voor 1/3 gesubsidieerd worden. De regeling geldt alleen voor Hellevoetse leden, waardoor er een percentage genomen wordt van de gemeentelijke bijdrage, bijvoorbeeld verenigingen met een percentage van 80% Hellevoeters, zullen voor 80% x 1/3 gesubsidieerd worden.

Sportinvesteringsubsidie aanvragen

U kunt een sportinvesteringsubsidie digitaal aanvragen. Dit doet u door E-herkenning te gebruiken. Is dit nieuw voor u? Lees hier meer over hoe dit werkt.
- Sportinvesteringsubsidie digitaal aanvragen

U kunt een sportinvesteringsubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier als PDF te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. Let op: vergeet niet bovenstaande stukken bij te sluiten!

- Sportinvesteringsubsidie aanvragen

Beslistermijn sportinvesteringssubsidie

Het college van B&W beslist binnen zestien weken, na ontvangst van de complete aanvraag tot subsidieverlening.

Vragen sportinvesteringssubsidie

Met vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen afdeling Samenlevingszaken via 14 0181. U kunt hem ook een e-mail sturen via j.meijer@hellevoetsluis.nl.