Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie wordt per boekjaar verstrekt aan rechtspersonen waarover prestatie-afspraken worden gemaakt en waarvoor tevens een uitvoeringsovereenkomst (ook wel budgetsubsidie-overeenkomst genaamd) wordt opgesteld.

Budgetsubsidies zijn niet gekoppeld aan een minimum subsidiebedrag, maar aan een stelsel van afspraken over te leveren producten en prestaties (de uitvoeringsovereenkomst of budgetsubsidie overeenkomst).

Onder budgetsubsidies vallen
•    Reguliere budgetsubsidies
•    Projectsubsidies: een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van het realiseren van 
     een activiteit die door de gemeente wordt geduid als een project
•    Evenementensubsidies: een subsidie bestemt om een kortlopende activiteit van eenmalige
     aard uit te voeren
•    Investeringssubsidies: een subsidie als bijdrage in investeringen in roerende en onroerende 
      zaken te rekenen tot de materiële activa
•    Sportinvesteringsregeling

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zie hiervoor de Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018 en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019.
-Een jaarlijkse budgetsubsidie vraagt u aan vóór 1 april , voorafgaand aan het jaar of de jaren  waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Benodigde informatie aanvraag (en vaststelling) budgetsubsidie 

Bij de gemeente Hellevoetsluis wordt de aanvraag voor komend boekjaar en de vaststelling vorig boekjaar in één aanvraag gedaan.

Bij een subsidie-aanvraag komend jaar én vaststelling vorig jaar  levert u de volgende informatie (digitaal) aan:
- Activiteitenplan
- Voorzieningenplan
- Omvang van de voorzieningen en reserves (bestemmings- en egalistatiereserve)
- (Activiteiten én financieel) jaarverslag  
- Begrotingsplan 
- Een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of 
  een verslag van een algemene ledenvergadering, bij een subsidietoekenning  tot € 50.000,-
- een accountantsverslag en een accountantsverklaring bij een subsidietoekenning die hoger 
   is dan € 50.000.

 Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan dient u nog extra de navolgende stukken aan te leveren:
- Oprichtingsakte dan wel de statuten.
- Kopie van het huishoudelijk regelement.
- Opgave samenstelling van het bestuur.
- Recent mogelijk gewaarmerkt verslag financiële positie (verlies-en winstrekening en balans).
 

Budgetsubsidie (digitaal) aanvragen

U kunt een budgetsubsidie digitaal aanvragen. Dit doet u door E-herkenning te gebruiken. Is dit nieuw voor u? Lees hier meer over hoe dit werkt.
- Budgetsubsidie (2022 en vaststelling 2020) digitaal aanvragen
- Incidentele- / project subsidie digitaal aanvragen

U kunt een budgetsubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier als PDF te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. 
Let op: vergeet niet bovenstaande stukken bij te sluiten!
- Budgetsubsidie 2022 en vaststelling 2020 aanvragen
- Budgetsubsidie 2021 aanvragen (Incidentele- of projectsubsidie)