Privacyverklaring afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

Op het moment dat u bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg een verzoek om een voorziening indient of een melding doet van een hulpvraag, worden er persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt. In deze factsheet leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn, bijvoorbeeld een adres, een bankpas of BSN-nummer. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging. Met bijzondere persoonsgegevens zijn wij extra zorgvuldig. 
Het verwerken van persoonsgegevens mag alleen als het noodzakelijk is om u goed te kunnen helpen. Onder verwerken wordt onder meer verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw  aanvraag of hulpvraag goed te kunnen beoordelen en vast te kunnen stellen welke voorziening, hulp of ondersteuning wij u vanuit de gemeente kunnen bieden. Uw gegevens slaan wij op in een digitaal dossier. Het dossier met daarin uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van uw aanvraag of hulpvraag.   
Het soort aanvraag dat u indient, of de hulpvraag waarmee u zich bij ons meldt, bepaalt samen met uw persoonlijke situatie welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om te verwerken. Wij verwerken daarbij altijd zo min mogelijk persoonsgegevens van u; alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw hulpvraag of aanvraag. Wij gebruiken persoonsgegevens ook alleen voor het doel waarvoor wij ze aan u gevraagd hebben. 
Om uw persoonsgegevens goed te beschermen treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. We hanteren hierbij de kaders voor informatieveiligheid vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Toestemming

Als het voor het behandelen van uw aanvraag, of hulpvraag, voor ons noodzakelijk is om gegevens over u op te vragen bij bijvoorbeeld een arts of reeds betrokken hulpverlener, overleggen wij dit eerst met u en vragen wij uw toestemming. Ook wanneer het voor de behandeling van uw aanvraag, of hulpvraag noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te delen met anderen (bijvoorbeeld om af te stemmen met andere hulpverleners die ondersteuning gaan bieden), vragen wij u eerst om uw toestemming. 

Uw rechten 

Op het moment dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u ook een aantal rechten: 
•    u heeft recht op inzage in uw eigen dossier;
•    daarnaast heeft u het recht om, wanneer blijkt dat uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn opgenomen in het dossier, deze te laten wijzigen/corrigeren of wordt u in gelegenheid gesteld een eigen verklaring toe te voegen; 
•    wanneer is gebleken dat uw persoonsgegevens ten onrechte in het dossier zijn opgenomen, heeft u het recht deze te laten verwijderen.

Tot slot

In de verschillende bijlagen bij deze privacyverklaring hebben wij per type aanvraag of melding hulpvraag aangegeven:
•    het doel en de grondslag van de persoonsgegevensverwerking; 
•    welke persoonsgegevens we daarvoor verwerken; 
•    met wie deze (mogelijk) gedeeld worden; 
•    hoe lang deze bewaard worden; 
•    hoe u uw rechten kunt uitoefenen in het specifieke geval. 

Bijlagen

Privacy statement WIZ - Aanvraag behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie
Privacy statement WIZ - Aanvraag bijzondere bijstand en minimabeleid
Privacy statement WIZ - Aanvraag gehandicapten parkeerkaart
Privacy statement WIZ - Aanvraag gehandicapten parkeerplaats
Privacy statement WIZ - Aanvraag leerlingenvervoer
Privacy statement WIZ - Aanvraag schuldhulpverlening
Privacy statement WIZ - Aanvraag uitkering statushouder
Privacy statement WIZ - Aanvraag uitkering
Privacy statement WIZ - Aanvraag urgentieverklaring
Privacy statement WIZ - Melding jeugdhulp
Privacy statement WIZ - Melding leerplicht
Privacy statement WIZ - Melding WMO voorziening

Privacy statement WIZ - Wet verplichte GGZ