Bodemonderzoek

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

U vraagt toestemming bij de gemeente waar het bodemonderzoek plaats moet vinden. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bodemonderzoek laten uitvoeren? 

Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, kunt u hiervoor terecht bij een milieukundig adviesbureau. Een lijst met adviesbureaus die werken conform landelijke kwaliteitsstandaarden voor dergelijk onderzoek kunt u vinden op de website http://www.sikb.nl/.

Bodemonderzoek kan naar oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn bij:

•    aanvraag van een bouwvergunningaanvraag van een milieuvergunning
•    hergebruik van grond
•    gronduitgiftetransacties, waarbij de gemeente betrokken is
•    het vermoeden van een bodemverontreiniging.

Beheersspoor

Voor het werken met bouwstoffen geldt het ‘preventieve spoor’. Dit betekent dat u de effecten op bodem, grondwater en oppervlaktewater beperkt. Soms is de grond of het water al vervuild. Als u dan grond- en baggerspecie wilt gebruiken, moet u verantwoord omgaan met de bestaande vervuiling. Dit is het ‘beheersspoor’.

Type bodemonderzoek

Het type bodemonderzoek is afhankelijk van het doel waarvoor het bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Een bodemonderzoek dat is uitgevoerd bij de aanvraag van een milieuvergunning kan niet zomaar ook gebruikt worden bij de aanvraag van een bouwvergunning.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.